Verkoops

voorwaarden

BEROEPSGEBRUIKEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN EIGEN AAN HET DRUKKERIJBEDRIJF

Opgesteld door FEBELGRA, federatie van de Belgische Grafische Industrie vzw, lid van het Verbond van Belgische Ondernemingen.

 

Algemene Bepalingen

Deze algemene voorwaarden en beroepsgebruiken gelden voor  al onze offerten, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen.

 

Artikel 1

Opdrachtgever is wie de order geplaatst heeft, leverancier is wie aanvaard heeft de order uit te voeren.

 

Artikel 2

Het bezorgen aan een leverancier van productie-elementen (grondstoffen, model, kopij en/of digitale bestanden,...) met verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, een proef of ontwerp te leveren, brengt de verbintenis met zich aan deze leverancier de uitvoering van het werk toe te vertrouwen of hem voor de veroorzaakte kosten te vergoeden.

 

Artikel 3

De offerten van de leverancier zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad. Wanneer de lonen en/of de prijzen van de grondstoffen stijgen, worden de offerteprijzen herzien volgens de Febelgra-indextatieformule, die op eerste verzoek aan de opdrachtgever gezonden wordt. De offerten worden steeds opgesteld zonder vermelding van taksen, die steeds ten laste van de opdrachtgever vallen. De geldigheidsduur van een offerte bedraagt één maand voor de uitvoering van een opdracht binnen de drie maand. De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte.

 

Artikel 4

Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot het leveren van een gedeelte van de order tegen het overeenkomstig gedeelte van de totale prijs.

 

Artikel 5

Elke persoon of firma die een bestelling doet met het verzoek deze aan derden in rekening te brengen, is persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling ervan, zelfs indien de  leverancier zich met deze wijze van factureren akkoord heeft verklaard, behalve in die gevallen waarin de derde de bestelbon heeft medeondertekend.

 

REPRODUCTIERECHTEN EN VERMELDING VAN DE NAAM VAN DE LEVERANCIER

 

Artikel 6

De leverancier is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden, indien hij te goeder trouw de druk- of reproductieopdracht uitvoerde. Alleen de opdrachtgever is aansprakelijk. Elke betwisting inzake reproductierechten schorst de uitvoering van de opdracht.

 

Artikel 7

Indien de wet zulks vereist mag de opdrachtgever zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam van de leverancier, zelfs indien op het drukwerk de naam van een uitgever of tussenpersoon, publiciteitsagent of anderen reeds vermeld staat.

 

ZETSEL, MATERIAAL VAN DE LEVERANCIER,DRUKPROEVEN EN GOED VOOR DRUK

 

Artikel 8

De lettersoort evenals de layout, wordt door de leverancier vrij gekozen. De leverancier is niet verantwoordelijk voor de typografische kwaliteit van opnameklare modellen of bestanden van opgemaakte pagina’s, die hij van de opdrachtgever ontvangt.

 

Artikel 9

Indien de opdrachtgever materiaal ter beschikking stelt van de leverancier, moet dit op tijd(rekening houdend met de orderplanning), degelijk verpakt en franco geleverd worden in de bedrijfsgebouwen van de leverancier. Het voor ontvangst tekenen van de vervoerdocumenten bevestigt enkel de ontvangst van het materiaal. Als de opdrachtgever prepressmateriaal digitaal levert zonder uitgeprinte versie ervan, dan draagt de leverancier geen enkele verantwoordelijkheid voor het resultaat van uitbelichting. Als de opdrachtgever digitale bestanden ter beschikking stelt van de leverancier, dan moet hij zelf de originele bestanden bewaren en is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze bestanden. Behoudens opzet en zware fout van de leverancier, zijn personeel of onderaannemers, zullen moeilijkheden of vertraging tijdens de proudctie, veroorzaakt door problemen met geleverde materialen, de leveringstermijn verlengen en de prijs verhogen met de door deze prolemen veroorzaakte bijkomende kosten.

 

Artikel 10

Op vraag van de opdrachtgever zorgt de leverancier voor een eenvoudige drukproef bv. laserprint, blauwdruk of impositieproef. Verzorgde drukproeven o.a in getrouwe kleuren en/of oplagepapier worden extra aangerekend. Vraagt de opdrachtgever geen drukproef dan is de leverancier in geen enkel geval verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eindproudct.

 

Artikel 11

De leverancier moet de door de opdrachtgever aangeduide zetfouten en woordsplitsingsfouten verbeteren, maar is niet verantwoordelijk voor spellings-, taalkundige-of grammaticale fouten. Wijzigingen in de oorsrponkelijke order van welke aard ook (in de tekst, in bewerking of plaatsing van illustraties, in de formaten, in het druk- of bindwerk, enz.) schriftelijk of op een andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, worden de opdrachtgever extra in rekening gebrachten verlengen de uitvoerstermijn. Dit geldt eveneens voor de machinestilstanden in afwachting van de “goed voor druk” . De mondelinge of per telefoon opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 12

Het overmaken door de opdrachtgever van een gedagtekende en ondertekende “goed voor druk” ontslaat de leverancier van alle verantwoordelijkheid voor de tijdens of na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen. De “goed voor druk” blijf eigendom van de leverancier en dient als bewijsmiddel in geval van betwisting.

 

BEWARING

 

Artikel 13

Indien de opdrachtgever wenst dat de leverancier productie-elementen zoals zetwerk, filmen, montages, kapvormen, ontwerpen, tekeningen, diskettes, ... bewaart, zal hij dit schriftelijk voor de uitvoering van de opdracht met de leverancier overeenkomen. De bewaring gebeurt op risico van de opdrachtgever, die de leverancier uitdrukkelijk ontslaat van elke verantwoordelijkheid in verband met deze bewaring (o.a verlies of beschadiging) behalve in geval van opzet of zware fout van de leverancier. offsetplaten worden niet bewaard.

 

LEVERINGSTERMIJN

 

Artikel 14

De bij deze bestelling schriftelijk bedongen termijnen beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de nodige elementen volgt. De overeengekomen leveringstermijnen worden minstens verlengd in de mate waarin de opdrachtgever bij het inleveren van de nodige elementen, evenals bij het terugzenden van de verbeterde proeven en van de “goed voor druk”, in gebreke is gebleven. Gevallen van overmacht, en meer van in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door de leverancier verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakomig van de door hem aangegane verbintenissen, ontheffen de leverancier van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om, naargelang van het geval, hetzij zijn verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd : oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lockout, zowel bij de leverancier als bij zijn toeleveranciers, machinebreuk, brand, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.

 

PERIODIEKEN - OPZEG

 

Artikel 15

De opdrachtgever kan de leverancier het uitvoeren van een opdracht van periodieke aard, d.i. een opdracht met terugkerende deelopdrachten, slechts ontnemen mits eerbiediging van de hierna bepaalde opzeggingstermijnen. De opzegging dient betekend te worden met een aangetekende brief. Bij niet-naleving van de termijnen zal de opdrachtgever de leverancier vergoeden voor al de geleden schade en winstderving gedurende de niet-nageleefde periode. Opzeggingstermijn:

- 3 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot 7 500 euro;

- 6 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzet cijfer tot 25 000 euro;

- 1 jaar voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer van 25 000 euro of meer.

 

AFWIJKINGEN

 

Artikel 16

Voor papier, karton en boekbindersmateriaal, verwerkt door de leverancier, aanvaardt de opdrachtgever de toleranties, opgelegd door de fabrikanten van deze materialen. de leverancier mag 5%(met een minimum van honderd exemplaren) meer of minder dan het bestelde aantal exemplaren leveren en factureren. De minder-of meer exemplaren worden verrekend tegen de prijs van bijkomdende exemplaren.

 

Artikel 17

Alle opdrachten worden uitgevoerd met de normaal beschikbare grondstoffen. Speciale vereisten zoals inktlichtechtheid, geschiktheid voor voedingsmiddelen, e.a. moeten bij de prijsaanvraag door de opdrachtgever opgegeven worden. Indien ze achteraf kenbaar gemaakt worden, kan dit aanleiding geven tot een prijsaanpassing. de volkomen overeenstemming van de te reproduceren kleuren, alsmede de volmaakte onveranderlijheid van de inkten en de volmaakte onveranderlijkheid van de inktgeving en van het register worden niet gewaarborgd. Afwijkingen, eigen aan de aard van het uit te voeren werk, worden uitdrukkelijk aanvaard door de opdrachtgever.

 

KLACHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEID

 

Artikel 18

Op straffe van verval van recht moet de opdrachtgever elke klacht of protest aangetekend zenden aan de leverancier uiterlijik binnen de 8 dagen na ontvangst van de eerste levering van goederen. Indien de opdrachtgever de goederen niet in ontvangst neemt begint de termijn van 8 dagen te lopen vanaf de datum van de uitnodiging de goederen in ontvangst te nemen. Bij ontstentenis hiervan, vanaf de factuurdatum. Indien de leverancier binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht ontvangt, heeft dit tot gevolg dat de opdrachtgever alle goederen aanvaard heeft. Als de opdrachtgever een deel van de geleverde goederen gebruikt of per post aan derden laat verzenden of voor verspreiding aan een distributieonderneming laat afgeven, houdt dat in dat hij de hele oplage aanvaard heeft. Gebreken aan een deel van de geleverde goederen geven de opdrachtgever niet het recht heel de bestemming af te keuren. De leverancier is niet aansprakelijk voor indirecte schade aan de opdrachtgever o.a winstverderving.

 

Artikel  19

De verantwoordelijkheid van de leverancier is beperkt tot het terugnemen van de niet-conforme exemplarenm, die worden verrekend tegen de prijs van bijkomende exemplaren

 

MATERIALEN VAN DE OPDRACHTGEVER - RISICO

 

Artikel 20

De levering geschiedt in het bedrijf van de leverancier. Verpakking en vervoer zijn ten laste van de opdrachtgever. Het risico van de goederen tijdens dat vervoer wordt gedragen door de opdrachtgever.

 

Artikel 21

Alle goederen (papier, films, informatiedragers, enz.) toevertrouwd door de opdrachtgever en die in het bedrijf van de leverancier staan, blijven er voor rekening en risico van de opdrachtgever, die uitdrukkelijk de leverancier van elke verantwoordelijkheid van welke aard ook ontslaat, onder andere in geval van beschadiging of verlies , het hetzij geheel of gedeeltelijk, en dit om welke reden ook, behalve in geval van opzet, zware fout van de leverancier, zijn personeel of onderaannemers of wanneer bovengenoemde bewaargeving één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst is. Hetzelfde geldt voor de goederen die voor de opdrachtgever betekende datum. Bij gebrek aan betaling op de overeengekomen datum, zullen deze goederen als waarborg en pand voor de verschuldigde sommen mogen weerhouden worden.

 

Artikel 22

Bij de bestelling kan gevraagd worden een voorschot van 1/3 van het bedrag te betalen, eenzelfde voorschot na ontvangst van “goed voor druk” en het saldo bij de levering. De wissels , cheques, mandaten of kwitanties brengen noch vernieuwing, noch afwijking mede. Vanaf de vervaldag brengt elke nietbetaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente op, gelijk aan de referentie-interestvoet van de Europese Centrale bank, vermeerderd met zeven procentpunten en afgerond naar het hogere halve procentpunt. Wanneer de factuur in hoofdsom en rente niet betaald worden binnen de 14 dagen na verzending van een aangetekende aanmaningsbrief, wordt de schuld verhoogd met een bijkomende schadevergoeding, conventioneel vastgesteld op 15%van het op de vervaldag verschuldigde bedrag met een minimum van 50 euro. Bovendien heeft de leverancier dat  het recht onmiddellijke betaling te vragen van alle andere nog niet vervallen facturen en van alle bedragen, waarvoor de leverancier uitstel van betaling toegestaan heeft aan de opdrachtgever. De leverancier heeft dan bovendien het recht de uitvoering van lopende contracten te schorsen tot de opdrachtgever  die in het artikel omschreven voorschotten betaald heeft.

 

Artikel 23

In geval van levering op afroep wordt het factuurbedrag van de totale bestelling gefactureerd bij de eerste levering.

 

Artikel 24

Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling geannulleerd wordt of de uitvoering voorlopig opgeschort wordt, zal de facturatie geschieden in het stadium waarin de gestelling (lonen, grondstoffen, onderaannemingen, enz.) zich bevind.Dit bedrag wordt verhoogd met een bijkomende conventionele vergoeding van 10 %.

 

Artikel 25

De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn. De risico’s die de goederen kunnen lopen vallen evenwel ten laste van de opdrachtgever zodra zij te zijner beschikking worden gesteld.

 

Artikel 26

Alle betwistingen behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gebied waarin de onderneming van de leverancier gevestigd is.